უოცრს :)
უსაფრთხოების ოპერატიული ცენტრი, როგორც სერვისი
ისაას
Information Security as a Service - ISaaS
PhaaS
Phishing as a Service - PhaaS
ITaaS
IT Systems as a Service - ITaaS
PTaaS
Penetration Testing as a Service - PTaaS